Miljöpolicy

Miljöpolicy Åländska Segelsällskapet r.f.

Åländska Segelsällskapets (ÅSS) miljöplan utgör vägledning för föreningens miljöarbete och omfattar i första hand grundläggande information om miljöfrågor för den verksamhet som bedrivs i Västerhamn, på Rödhamn och vid Badhuspaviljongen.

Miljöplanen innehåller bland annat regler och anvisningar för hantering av olika sorters avfall inom föreningens område. Miljöplanen gäller föreningens medlemmar och – om tillämpligt – gästande båtar och andra besökare.

• att vägleda styrelsen i sitt arbete
• att fungera som guide för miljöarbetet inom ÅSS
• att öka medlemmarnas miljömedvetenhet
• att identifiera verksamhet som kan ha negativ inverkan på miljön
• att ställa upp grundläggande regler om hantering av frågor av betydelse för miljön för den del av ÅSS verksamhet och som kan medföra miljörisker
• att informera klubbens medlemmar och gäster om regler för hantering av miljöfrågor
• I hamnarna finns anslag med regler och anvisningar om vad gäller för miljön och avfallshantering.

Övergripande mål
Medlemmarna är skyldiga att ta miljöhänsyn och medlemskap förutsätter att ÅSS miljöregler följs.

Miljöarbetet inom ÅSS ska följa de i policyn ovan angivna målen att utveckla ett hållbart båtliv i balans med naturen.

Medlemmarna uppmanas att bidra till att land- och vattenmiljön hålls rena.

Miljörisker och miljöproblem ska anmälas till ÅSS verksamhetschef, eller direkt till någon i styrelsen.

Miljöplanen ska vara ett levande dokument som ska följas upp och revideras av ÅSS styrelse.

Genomförande och ansvarsfrågor
ÅSS ska ha ett miljöombud med ansvar för information och utveckling inom miljöområdet, lösningar på olika frågor som kan uppstå samt nya regler och förordningar till vägledning för ÅSS miljöarbete.

Miljöombudet ska också vara kontaktperson mellan ÅSS och de lokala ansvariga myndigheterna.

Vid frågor rörande ÅSS miljöarbete hänvisas medlemmar och besökande i första hand till miljöombudet, i andra hand till annan medlem i ÅSS styrelse.

Miljöåtgärder ingår i den ordinarie verksamheten för upprustning och underhåll av ÅSS del av hamnen och anläggningarna. Styrelsen och miljöombudet planerar verksamheten ett år i taget och miljöombudet svarar för uppföljning och avrapportering till styrelsen.

Namn och kontaktinformation

Denna plan och tillhörande regler ska göras väl känd för ÅSS medlemmar genom anslag på ÅSS hemsida och i Startskottet.

Gästhamnsbesökare får anvisningar och miljöregler i samband med att hamnavgiften betalas. Övriga gäster och andra besökande får information genom uppsatta anslag med regler och anvisningar.

Miljöregler och råd
Medlemmarna erinras om nödvändigheten att skydda miljön vid arbete på båten genom att följa gällande miljöbestämmelser och råd.

Bränsle och utsläpp
Då det är förenat med risker för bränslespill vid tankning från portabla tankar bör detta undvikas i möjligaste mån.

Medlemmar som har båtar med gamla utombordsmotorer erinras om deras stora utsläpp av skadliga bränslerester med avgaserna. Ett mindre miljöfarligt alternativ till vanlig bensin är att använda alkylatbensin.

Förorenat bilsvatten från båtar får inte pumpas ut i hamnen med båtens länspump eller på annat sätt eftersom det kan innehålla olje- eller glykolrester som inte får hamna i vattnet. Bilsvattnet sugs lämpligen upp med en s.k. oljebytarpump och lämnas som farligt avfall på återvinningsstation.

Om utsläpp eller läckage av drivmedel i samband med tankning skulle ske finns absorptionsmaterial att hämta enligt anvisningar vid ÅSS marina OBS! Vid större utsläpp ska räddningstjänsten kontaktas genom att ringa 112.

Bottenmålning
Endast färger som är tillåtna får användas på medlemmarnas båtar.

Applicera extra skikt på rodret och längs vattenlinjen där vattenströmningen är som kraftigast. Tillverkarna av antifoulingfärger rekommenderar att sjösätta tidigast 24 h – senast 6 månader efter målning.

Medlemmarna påminns om att båtar som mellan båtturerna förvaras på land, normalt inte behöver bottenmålas.

Skrapning, slipning och underhållsåtgärder på egen båt
Vid bottenskrapning och bottenmålning ska färgresterna samlas upp för omhändertagande. Detta gäller inte minst äldre träbåtar där blymönja kan förekomma. Lägg en presenning under båten eller täck marken med byggplast för att samla upp slip- och färgrester och lämna det uppsamlade som farligt avfall. Sug gärna upp skrapresterna direkt vid skrapningen med grovdammsugare. Tips: Det finns en typ av färgskrapa i handeln som kan kopplas till en grovdammsugare.

Vid slipningsarbeten ska båten vara täckt för att förhindra spridning av slipdamm. Även i detta fall är det lämpligt att täcka marken. Tips: Våtslipa eller använd en slipmaskin kopplad till en grovdammsugare ” Tänk på att använda personlig skyddsutrustning.

Vid motorkonservering ska gammal olja, oljefilter och bränslefilter, m.m. lämnas som farligt avfall. Samma gäller vid byte av glykol i kylsystemet.

Färgrester, tomma eller nästan tomma färgburkar, begagnade penslar, lösningsmedelsskvättar, m.m. ska omhändertas och lämna som farligt avfall till någon återvinningscentral.

Vid tvättning bör miljövänliga tvättmedel användas. Använd inte mer eller starkare medel än nödvändigt. Var sparsam med användning av lösningsmedel vid rengöring. Försök först med tvättmedel.

Underhåll av byggnader och bryggor
Underhåll och förbättringar av byggnader och bryggor sker kontinuerligt. Strävan ska vara att använda miljövänliga byggmaterial.

Septiktank tömning och portabla toaletter
Det är förbjudet att tömma båtarnas toatankar i sjön. Sugtömningsanläggning för tömning av båtens toaletttank finns vid Rödhamn och ÅSS Marina sjömacken. Anvisning om hur tömningen går till finns i anslutning till upphängningen av slangen. Anläggningen bygger på självbetjäning och är kostnadsfri.

Avfallshantering
ÅSS medlemmar och övriga gäster ska värna om närmiljön och hålla snyggt och rent på föreningens område, både på och längs bryggorna.
Under sommarperioden är ÅSS avfallshantering till för att kunna ta emot hushållsavfall från gästande båtar, med komplett sortering.

Följande gäller:

Varje medlem ansvarar för att farligt avfall lämnas in på närmaste återvinningscentral.

Det är absolut förbjudet att slänga farligt avfall på eller omkring området.

Frostskyddsmedel får inte pumpas ut på marken eller i vattnet utan ska omhändertas.

Förorenat bilsvatten får inte pumpas eller dräneras ut på land eller i havet.

Förekomst av olja i slagvatten kan förhindras med en oljeabsorberingsduk i kölsvinet.

Rödhamn är en medlemsidyll. Samtliga medlemmar har en skyldighet att bibehålla idyllen genom att ansvara att bortföra medhavt avfall och skräp från Rödhamn på egen köl. Föreningens sophantering på Rödhamn är arbetsdryg, kostsam och således endast avsedd för betalande gästbåtar.

Åländska Segelsällskapet r.f.
21/1 2023
Styrelsen