Drogpolicy

Åländska Segelsällskapet r.f. s drogpolicy bygger på att vi skall erbjuda våra ungdomar en drogfri miljö samt bibringa dem hälsosamma attityder för att stävja all form av drogmissbruk idag och i framtiden.

Förhållningssätt tobaksprodukter

Vi propagerar aktivt emot bruk av tobaksprodukter bland minderåriga och överträdelser leder till enskilt samtal och föräldrakontakt. Ledare bör undvika användandet av tobaksprodukter i kontakten med minderåriga

Förhållningssätt alkohol

Vi tillåter ingen alkoholförtäring i samband med vare sig tävlings- eller träningsverksamhet. Skulle sådan uppdagas följer enskilt samtal med de berörda vilket kan leda till disciplinära konsekvenser som ex. avstängning. Minderårigs föräldrar kontaktas.

ÅSS´ fritidsbåtsverksamhet och restaurang berörs inte av ovanstående regler annat än ifall att medlem uppträtt påverkad och olämpligt i officiella klubbsammanhang.

Förhållningssätt narkotika

Hantering eller användning av narkotiska preparat leder ovillkorligen till disciplinär åtgärd. Minderårigas föräldrar kontaktas och polis- resp. sociala myndigheter kontaktas på basis av styrelsebeslut. Styrelsen utdömer disciplinär åtgärd i paritet till brottet, ex. avstängning, uteslutning etc.

Förhållningssätt dopningspreparat

Bruk av dopningspreparat renderar avstängning och i minderårigs fall föräldrakontakt samt ställningstagande till anmälan till polis- och sociala myndigheter.

Ungdomsverksamhet

Som ungdomsledare är det viktigt att agera som en förebild för ungdomarna.

Det får självklart inte förekomma alkohol i samband med juniorträningar och tävlingar, varken på land eller i följebåtar ute på vattnet. Föräldrar och ledare får inte uppträda berusade i juniorsammanhang. Detta gäller såväl vid våra egna arrangemang på hemmaplan som på tävlingsresor utanför Åland.

Tävlingsverksamhet på elitnivå

Alkoholbruk bör stävjas bland funktionärer, domare och deltagare i samband med kappseglingsverksamhet.

Fritidsbåtsverksamhet vid föreningens anläggningar

Föreningens medlemmar har rätt att utnyttja föreningens anläggningar såväl vid Segelpaviljongen som på Rödhamn. Föreningens medlemmar bör inte mana till drogbruk eller uppträda olämpligt vid utnyttjandet av dessa anläggningar.

Ansvaret för att ovannämnda regler efterföljs är i första hand styrelsens men varje enskild medlem och i synnerhet ledare och funktionärer bör aktivt bära ansvaret för en drogfri klubbmiljö.

Mariehamn 10 april 2003

ÅSS Styrelse