Resebidrag

Riktlinjer för bidrag junior/ungdom säsongen 2021

Seglaren ska, om inte hinder föreligger, uppvisa intresse och aktivt delta vid träningar och kappseglingar arrangerade av klubben

Bidrag betalas ut mot reseräkning gjord med därtill avsedd blankett.

Ifylld reseräkningsblankett lämnas in till juniorchefen.

När flera seglare reser tillsammans bör en reseledare utses som sammanställer en gemensam reseräkning. Detta för att alla kvitton som berättigar till bidrag då kan räknas ihop liksom det maximala totala bidraget för samtliga deltagare i resan. På reseräkningen skall alla kontonummer dit bidrag ska utbetalas framgå samt summan till respektive konto. Detta är speciellt viktigt när det totala bidraget inte täcker reseräkningens totalbelopp.

Båten ska ha fullföljt minst två delseglingar i regattan för att vara berättigad till bidrag. Undantag kan beviljas av juniorchefen om t.ex. haveri har gjort det omöjligt att fullfölja tillräckligt antal delseglingar.

Kostnadsredovisning:

 • Kostnad för egen bil beräknas enligt 0,21 euro/km för enbart bil och enligt 0,25 euro/km för bil med trailer.
 • För hyrbil redovisas de faktiska bränslekostnaderna, vilka styrks med originalkvitton.
 • Matkostnader ersätts inte.
 • Flygbiljetter ersätts normalt inte och utredning krävs innan resan och behandlas (juniorchef tillsammans med verksamhetschef) från fall till fall.
 • Övriga kostnader så som resebiljetter, logi m.m. redovisas styrkta med originalkvitton.
 • Avreseort och returort skall som regel vara Åland. I annat fall krävs särskild utredning innan resan och behandlas från fall till fall.

Bidragsnivåer 2021

ÅSS beviljar resebidrag för ÅSS-medlemmar som antingen är juniorer (under 20 år) eller studerande (upp till och med 25 år och heltidsstuderande) för dessas resor till kappseglingar och träningsläger. Kostnader för deltagande i följande tävlingar utanför Åland ersätts mot inskickad reseräkning:

 • Nationella rankingtävlingar
 • Tävlingar i övriga Norden
 • Internationella tävlingar

Maximala bidragsnivåer:

Dessa bidragsnivåer gäller om inte annat beviljats efter skriftlig ansökan.

Rese- och övriga kostnader (inklusive deltagaravgifter i ovannämnda tävlingar) ersätts för en deltagare (=båt och besättning) upp till följande maxnivåer per tillfälle:

 • Rankingtävling eller motsvarande inom Finland/Sverige 250 euro
 • Nationellt mästerskap i Finland/Sverige 350 euro
 • Träningsläger inom inland/Sverige 180 euro
 • Tävlingar inom Norden (exkluderande Sverige/Finland) 400 euro
 • Internationella (utanför Nordeen) 500 euro

För flermansbesättningar höjs maximinivån med 50 euro per besättningsmedlem utöver rorsman.

Bidrag för deltagande i andra tävlingar, träningsläger eller seglingsevenemang kan beviljas efter en skriftlig ansökan före händelsen.

Till ansökan bifogas en kostnadsuppskattning samt information om tävlingen/träningslägret. På basen av det bedöms storleken på eventuella bidrag.

Maximal ersättning under säsongen uppgår till 1500 euro per båt.

Vinterträning

ÅSS subventionerar vinterträningen på Avancia för de juniorer som deltar aktivt i ÅSS kappseglingar. Subventioneringen är 50 % och sträcker sig från oktober-april. Under resten av året ges ingen subventionering av träning på Avancia utan bekostas således av respektive seglare.