Resebidrag och vinterträning

Riktlinjer för bidrag junior 2019

* Seglaren skall, om inte hinder föreligger, uppvisa intresse och aktivt deltagande vid träningar och kappseglingar arrangerade vid klubben

* Bidrag betalas ut mot reseräkning gjord med därtill avsedd blankett.

* Ifylld reseräkningsblankett lämnas in till juniorchefen.

* När flera seglare reser tillsammans bör en reseledare utses som sammanställer en gemensam reseräkning. Detta för att alla kvitton som berättigar till bidrag då kan räknas ihop liksom det maximala totala bidraget för samtliga deltagare i resan. På reseräkningen skall alla kontonummer dit bidrag skall utbetalas framgå samt summan till respektive konto. Detta är speciellt viktigt när det totala bidraget inte täcker reseräkningens totalbelopp.

* Båten skall ha fullföljt minst två delseglingar i regattan för att vara berättigad till bidrag. Undantag kan beviljas av juniorchefen om t.ex. haveri har gjort det omöjligt att fullfölja tillräckligt antal delseglingar.

Riktlinjer för kostnadsredovisning:

* Kostnad för egen bil beräknas enligt 0,21 €/km för enbart bil och enligt 0,25 €/km för bil med trailer.

* För hyrbil redovisas de faktiska bränslekostnaderna, vilka styrks med originalkvitton.

* Matkostnader ersätts inte

* Flygbiljetter ersätts normalt inte. I annat fall krävs utredning innan resan och behandlas från fall till fall.

* Övriga kostnader så som resebiljetter, logi mm. redovisas styrkta med originalkvitton

* Avreseort och returort skall som regel vara Åland. I annat fall krävs särskild utredning innan resan och behandlas från fall till fall.

Bidragsnivåer 2019

ÅSS beviljar resebidrag för juniorernas resor till kappseglingar och träningsläger. Kostnader för deltagande i följande tävlingar utanför Åland ersätts mot inskickad reseräkning:

Nationella rankingtävlingar för optimistjolle och laser

Tävlingar i Sverige för optimistjolle och laser

Maximala bidragsnivåer:

Dessa bidragsnivåer gäller om inte annat beviljats efter skriftlig ansökan.

Rese- och övriga kostnader (inklusive deltagaravgifter i ovannämnda tävlingar) ersätts för en deltagare (=båt och besättning) upp till följande maxnivåer per tillfälle:

För rankingtävling eller motsvarande inom Finland/Sverige                           250 euro

För nationellt mästerskap i Finland/Sverige                                                           350 euro

För träningsläger inom Finland/Sverige                                                                   180 euro

För flermansbesättningar höjs maximinivån med 50 € per besättningsmedlem utöver rorsman.

Bidrag för deltagande i andra tävlingar, träningsläger eller seglingsevenemang kan beviljas efter en skriftlig ansökan före händelsen. Till ansökan bifogas en kostnadsuppskattning samt information om tävlingen/träningslägret. På basen av det bedöms storleken på eventuella bidrag.

Maximal ersättning under säsongen uppgår till 1500 euro per båt.

Excel för enskild reseräkning (xlsx)

Excel för grupp reseräkning

Aktuella rankingtävlingar för optimist respektive laser finns på:
www.optari.net
www.saillaser.fi

Träning på Avancia
ÅSS subventionerar de juniorer som deltar aktivt i ÅSS kappseglingar vinterträning på Avancia. Subventioneringen är 50 % och sträcker sig från oktober-april. Under resten av året ges ingen subventionering av träning på Avancia utan bekostas således av respektive seglare.